komplexná a dostupná právna starostlivosť v centre mesta martin

advokátska kancelária

Správne právo/Pozemkové právo/ Verejný sektor (mestá, obce, školy)

silvia tatarková

Správne právo ako odvetvie verejného práva zahŕňa verejnoprávne normy upravujúce organizáciu a činnosť verejnej správy; a všetky vzťahy vznikajúce medzi správnymi orgánmi a fyzickými osobami, správnymi orgánmi a právnickými osobami a medzi správnymi orgánmi navzájom.

Pozemkové právo ako odvetvie správneho práva a zahŕňa tak hmotnoprávne aspekty, ako aj procesnoprávne aspekty (napr. územné konanie). Pozemkové právo v sebe zahŕňa množstvo rôznych činností, ktoré so sebou neraz nesú problematické prvky.

Našim klientom poskytujeme široké spektrum právnych služieb v tejto oblasti. Zameriavame sa na spoločenské vzťahy v oblasti verejnej a štátnej správy. Našim klientom garantujeme dlhoročné a profesionálne služby v oblasti verejného sektoru. Máme bohaté skúsenosti s poskytovaním právnych služieb mestám, obciam a školám, príspevkovým a rozpočtovým organizáciám a iné.

Našou snahou je poskytnúť klientom odborné právne poradenstvo, komplexný právny servis, najmä:

Ponuka služieb

skutočne komplexná
právna činnosť

Pohľadávky

Pracovné právo

Obchodné právo

Správne právo / Pozemkové právo / Verejný sektor ( obce, mestá a školy)

Rodinné právo a občianske právo