komplexná a dostupná právna starostlivosť v centre mesta martin

advokátska kancelária

Zoznam hospodárskych subjektov

silvia tatarková

Hospodárskym subjektom je v zmysle § 2 ods. 5 písm. a) fyzická osoba, právnická osoba alebo skupina takýchto osôb, ktorá na trh dodáva tovar, uskutočňuje stavebné práce alebo poskytuje službu.

Služba umožňuje hospodárskemu subjektu požiadať o zápis do zoznamu hospodárskych subjektov (podnikateľov), vedeného Úradom pre verejné obstarávanie podľa §152 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Zápisom do zoznamu klient získa status kvalifikovaného dodávateľa a počas doby platnosti podpisu nemusí preukazovať spôsobilosť na uzatváranie zmlúv alebo rámcových dohôd vo verejnom obstarávaní. Ak sa Vaša firma pravidelne uchádza o verejné zákazky má tento zápis pre Vás mnoho výhod.

Dôležité:
Zápis klientov do Zoznamu hospodárskych subjektov nenahrádza povinnosť zápisu do Registra partnerov verejného sektora.
Naša advokátska kancelária garantuje klientom komplexné právne poradenstvo a činnosti spojené so zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov.

Doklady k žiadosti:

Ponuka služieb

skutočne komplexná
právna činnosť

Pohľadávky

Pracovné právo

Obchodné právo

Správne právo / Pozemkové právo / Verejný sektor ( obce, mestá a školy)

Rodinné právo a občianske právo