komplexná a dostupná právna starostlivosť v centre mesta martin

advokátska kancelária

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

silvia tatarková

Poskytujeme komplexné právne poradenstvo v oblasti verejného obstarávania, a to obstarávateľom a verejným obstarávateľom, rovnako aj uchádzačom a záujemcom o účasť na verejnom obstarávaní.
Naša advokátska kancelária klientom ponúka prípravu všetkých dokumentov potrebných na vypracovanie ponúk, posúdi podmienky účasti vo verejnom obstarávaní, zastupovanie v súdnych konaniach týkajúcich sa tejto oblasti, vrátane prípravy žiadosti o nápravu a zastupovanie v konaní o námietkach na Úrade pre verejné obstarávanie.

V rámci poskytovania právnych služieb v tejto oblasti vieme klientom zabezpečiť zápis do zoznamu hospodárskych subjektov.

Zápisom do zoznamu klient získa status kvalifikovaného dodávateľa a počas doby platnosti podpisu nemusí preukazovať spôsobilosť na uzatváranie zmlúv alebo rámcových dohôd vo verejnom obstarávaní. Ak sa Vaša firma pravidelne uchádza o verejné zákazky má tento zápis pre Vás mnoho výhod.

Dôležité:
Zápis klientov do Zoznamu hospodárskych subjektov nenahrádza povinnosť zápisu do Registra partnerov verejného sektora.

Čo Vám advokátska kancelária zabezpečí?

Ponuka služieb

skutočne komplexná
právna činnosť

Pohľadávky

Pracovné právo

Obchodné právo

Správne právo / Pozemkové právo / Verejný sektor ( obce, mestá a školy)

Rodinné právo a občianske právo